Rettsområder:

Bistandsadvokat

En bistandsadvokat skal passe på fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med en etterforskning og domstolens behandling av en sak. En bistandsadvokat kan også fremme erstatningskrav på vegne av den fornærmede.

Typiske saker hvor en kan få oppnevnt en bistandsadvokat:

Også i andre saker hvor særlige forhold tilsier at det er behov for advokat, kan retten oppnevne dette.

Som fornærmet med offentlig oppnevnt bistandsadvokat, oppnår du også flere viktige rettigheter gjennom etterforskningen og rettsaken.

Ta kontakt dersom du ønsker kontakt med en av våre advokater for å drøfte din sak og for å få vurdert om du kan ha rett til fri rettshjelp.

Om oss | Vilkår/forbehold | Kontakt