Rettsområder:

Bistandsadvokat

Har du rett på bistandsadvokat?

Av straffeprosessloven (strpl.) § 107a følger det at fornærmede har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat i noen bestemte saker. Dette er de sakene lovgiver har funnet at den som er utsatt for en straffbar handling har behov for et særskilt vern. Fornærmede er den som er utsatt for en kriminell handling.

Fornærmede har etter straffeprosessloven alltid rett på bistandsadvokat i saker som gjelder:

Videre har fornærmede rett på bistandsadvokat når det er grunn til å tro at han eller hun som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred. Dette kan for eksempel være som følge av en legemskrenkelse etter §§ 228 eller 229.

Endelig kan bistandsadvokat oppnevnes i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige omstendigheter tilsier det. Bestemmelsen gir en skjønnsmessig adgang til å oppnevne bistandsadvokat utenfor de tilfeller som er nevnt. Bestemmelsen kan videre dekke behovet for å oppnevne bistandsadvokat for en skadelidt som ikke er å anse som fornærmet, og for andre slektninger enn de som er å anse som etterlatte iht. § 93 a annet ledd, f.eks. søsken.

Av lovens forarbeider følger det at muligheten til å få oppnevnt bistandsadvokat i andre tilfeller enn de som uttrykkelig er nevnt i loven er ment å være en snever unntaksregel.

I en sak i Rt. 2008 s. 1502 ble det lagt til grunn at en kvinne hvis ektefelle var tiltalt for forsøk på overtredelse av strl. § 231 og grov legemsbeskadigelse hadde rett til bistandsadvokat. Ifølge tiltalen hadde ektefellen helt tennvæske over henne og forsøkt å sette fyr med en lighter.

Hva betyr det å få oppnevnt bistandsadvokat?

Etter Strpl. § 107c skal bistandsadvokaten ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i straffesaken. Bistandsadvokaten skal også gi hjelp og rimelig støtte i forbindelse med saken.

Bistandsadvokaten får dekket sin lønn av staten.

Hvilke rettigheter har man som fornærmet eller etterlatt med bistandsadvokat?

Av Strpl § 107c følger det at:

  1. Bistandsadvokaten skal varsles om og har rett til å være til stede i alle rettsmøter og ved politiets avhør av fornærmede og etterlatte under etterforskingen. Det samme gjelder ved andre etterforskingsskritt som åstedsbefaringer, rekonstruksjoner og lignende når fornærmede eller etterlatte selv skal delta.
  2. Bistandsadvokaten kan anmode om at det foretas ytterligere etterforskingsskritt.
  3. Ved avhør av fornærmede og etterlatte har advokaten rett til å stille ytterligere spørsmål. Advokaten har rett til å protestere mot spørsmål som ikke kommer saken ved eller som er stilt på en utilbørlig måte.
  4. Under avhør i retten må fornærmede eller etterlatte ikke uten rettens samtykke rådføre seg med sin advokat før vedkommende svarer på spørsmål.
  5. Bistandsadvokaten har rett til å uttale seg om prosessuelle spørsmål som angår fornærmede eller etterlatte.
  6. Ellers har bistandsadvokaten de rettigheter og plikter som fremgår av loven her og kan også utøve de rettigheter som er gitt til fornærmede eller etterlatte på deres vegne.
Om oss | Vilkår/forbehold | Kontakt