Rettsområder:

Erstatning for personskade

Har du pådratt deg en skade kan Lov om skadeserstatning gi deg rettigheter. Du kan ha rett til erstatning som skal dekke lidt skade, tap i fremtidig inntekt og utgifter du måtte ha som følge av din skade.

Utgifter til juridisk bistand ytes blant annet innenfor følgende områder:

Dersom skaden er betydelig og av varig medisinsk karakter, kan du ha rett til menerstatning. Erstatningens størrelse vil avhenge av skadens og menets art. Videre vil skaden, og menets størrelse og den begrensing denne skaden betyr for din livsutfoldelse, ha betydning for størrelsen på erstatningen.

Å arbeide for egne juridiske rettigheter er krevende. Ekstra krevende er det nok når en nylig har vært utsatt for en skade og er noe redusert. Jussen innen erstatningsrett er komplisert. Det er derfor lurt å oppsøke en advokat.

Våre advokater er erfarne med erstatningssaker og bistår deg gjerne i din erstatningssak. Kontakt oss for en vurdering av din sak og om hvorvidt du har krav på fri rettshjelp.

Om oss | Vilkår/forbehold | Kontakt