Rettsområder:

Klage på vedtak om ytelser fra NAV

Får du ikke medhold i søknaden, kan søknaden påklages. Du kan få dekket advokatutgifter til utferdigelse av en klage. Dersom klagen ikke fører frem, har du anledning til å fremme saken din for Trygderetten. Trygderetten kan innvilge deg fri rettshjelp i form av fri sakførsel, slik at utgiftene til advokat dekkes av det offentlige.

Retten til fri sakførsel for Trygderetten er behovsprøvd, i form av inntekts- og formuesgrenser. Fristen for å bringe din sak inn for Trygderetten er seks uker etter mottak av vedtak fra NAV klageinstans.

Trygderettens største saksområder er:

Det er ingen kostnader forbundet med å føre sak for trygderetten. Dine kostnader vil således begrenses til egenandeler ved fri rettshjelp, eller honoraret til din advokat dersom du ikke har krav på det.

Om oss | Vilkår/forbehold | Kontakt