Rettsområder:

Utkastelse av bolig

Når kan man bli kastet ut av boligen?

Spørsmål og problemstillinger knyttet husleieforhold er regulert i husleieloven (husll.) av 1999. Etter husleieloven kan man bli kastet ut av boligen når på tre ulike grunnlag: Leiekontrakten har gått ut, huseier har sagt opp leieavtalen eller når leietager har vesentlig misligholdt leiekontrakten, slik at utleier får rett til å heve avtalen. Utleier kan imidlertid ikke selv kaste noen ut ved bruk av tvang. Til dette må han ha bistand fra namsmyndighetene.

Leiekontrakten har gått ut

I noen leieforhold inngås det tidsbestemte leieavtaler. Slik avtale må være skriftlig. Inneholder ikke leieavtalen en bestemmelse om leieperiodens varighet, skal den etter husll. § 9-1 være å se som tidsubestemt.

Av § 9-2 følger det videre at en tidsbestemt leieavtale opphører ved utløpet av den avtalte leietid uten at det trenger å foreligge oppsigelse. Fortsetter leieforholdet likevel i mer en 3 måneder etter leietiden er ute uten at utleier skriftlig ber leietager flytte, går leieavtalen over til å være tidsubestemt.

Oppsigelse

Etter husll. § 9-5 kan en tidsubestemt leieavtale sies opp av utleieren når

Oppsigelsesfristen skal etter § 9-6 være på 3 måneder.

Vesentlig mislighold - heving

Av husll. § 9-9 følger det at huseier kan heve husleieforholdet når leietager vesentlig misligholder leieavtalen. Heving betyr at avtaleforholdet avbrytes umiddelbart.

Vesentlig mislighold foreligger når:

Er utkastelsen begrunnet med manglende vedlikehold, fremleie eller urettmessig bruk av husrommet skal leietaker ha skriftlig varsel fra utleier. Blir forholdene rettet etter advarsel foreligger det ikke lenger grunn til å heve avtalen og utleier kan ikke kastes ut.

Namsmannen - tvangsgjennomføring

Foreligger det grunnlag for utkastelse men leietaker nekter å flytte, kan utleier få hjelp av namsmyndighetene til å tvangsgjennomføre utkastelsen. Dette følger av tvangsfullbyrdelsesloven 13-2. Før slik tvangsgjennomføring kan gjøres skal imidlertid leietaker varsles 14 dager i forveien, uavhengig av hva som er grunnlaget for utkastelsen.

Dersom saken er brakt inn for namsmannen, skal du ha 14 dagers frist til å uttale deg om saken. Om du ikke uttaler seg, eller sier noe namsmannen ikke legger vekt på, kan utkastelsesdato bestemmes. Namsmyndighetenes behandlingstid er normalt på 5-6 uker.

Søksmål

Dersom du mener at du urettmessig har blitt kastet ut av en bolig, kan man i første omgang ta saken inn for husleietvistutvalget og forsøke å komme til en enighet der. Blir dere ikke enige man stevne utleier for tingretten.

Om oss | Vilkår/forbehold | Kontakt