Rettsområder:

Utlendingsrett

Utlendingsretten omfatter lover og regler som regulerer arbeid og opphold for utlendinger i Norge.

Spørsmål om asyl og statsborgerskap omfattes også av utlendingsretten.

Utlendingsloven har kompliserte regler og vi anbefaler at man ber om råd tidlig i prosessen.

Har du fått avslag på arbeids- eller oppholdstillatelse eller mottatt et utvisningsvedtak, kan du ha rett på fri rettshjelp.

Ta kontakt dersom du ønsker at en advokat skal bistå deg med å fremskaffe nødvendig dokumentasjon og som kan sørge for at din sak blir riktig belyst. Advokaten vil også hjelpe deg til å utarbeide en klage/ankesak og å følge saken opp saken din underveis.

Om oss | Vilkår/forbehold | Kontakt